Algemene voorwaarden

Welkom bij de Algemene Voorwaarden van Uitlaatservice Oliver. Deze voorwaarden gelden voor iedereen die gebruik maakt van onze diensten. 

Uitlaatservice Oliver behoudt zich te allen tijden het recht voor om de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven te wijzigen. U kunt bij wijziging van de Algemene Voorwaarden of prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie welke is verstrekt in eerdere uitgaven. 

1. Algemeen

1.1 Uitlaatservice Oliver is niet aan te merken als eigenaar van de hond(en) welke aan onze zorgen wordt toevertrouwd. 

1.2 Uitlaatservice Oliver is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd de hond uit te laten of op te vangen. 

1.3 U accepteert dat de hond(en) na de wandeling nat en/of vies kan zijn. Uitlaatservice Oliver zorgt dat de hond(en) handdoekdroog bij U wordt afgeleverd, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan Uw interieur ten gevolge van de natte en/of vieze hond. 

2. Gedrag & gezondheid

2.1 Uitlaatservice Oliver heeft het recht de hond(en) los te laten lopen op plaatsen waar dit wettelijk is toegestaan, tenzij anders met U is afgesproken. Wij laten de hond(en) echter alleen loslopen wanneer wij ervan overtuigd zijn dat dit veilig is voor zowel de hond(en) als omgeving.

2.2. Uitlaatservice Oliver behoudt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden nadat deze is overeengekomen.

2.3 Wanneer Uw hond(en) meegaat met de groepswandeling, dient deze sociaal te zijn naar andere honden.

2.4 U dient voorafgaand aan de overeenkomst alle kennis en noodzakelijke informatie over het gedrag van Uw hond(en) aan Uitlaatservice Oliver te verstrekken.  

2.5 De hond(en) dient gezond te zijn. Uitlaatservice Oliver bepaalt of zij de hond(en) in gezonde staat acht. 

2.6 De hond(en) dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailinentingen en dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, teken en wormen alvorens hij/zij mee mag met de groepsuitlaat. 

2.7 Uitlaatservice Oliver behoudt zich het recht voor een hond(en) te weigeren voor de groepsuitlaat wanneer blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft. 

3. Schade & aansprakelijkheid

3.1 Uitlaatservice Oliver gaat op een veilige en verantwoorde wijze met de hond(en) om, maar is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventuele schade aan derden voor/door de hond(en). U dient een WA verzekering te hebben afgesloten waar de ook de hond(en) in is opgenomen. U blijft te allen tijden verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade aan derden voor/door Uw hond(en).

3.2 Uitlaatservice Oliver is niet aansprakelijk voor schade wanneer wij de overeenkomst niet kunnen nakomen ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid, zoals: ziekte, extreme weersomstandigheden of privéomstandigheden. 

3.3 Uitlaatservice Oliver geeft op basis van opleiding en ervaring adviezen. Deze zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. 

4. Calamiteiten

4.1 Bij extreme temperaturen, extreme gladheid of een weeralarm worden de wandelingen aangepast, zodat ze veilig zijn voor zowel de hond(en) als voor Uitlaatservice Oliver. 

4.2 Uitlaatservice Oliver is niet aansprakelijk voor schade/letsel of eventueel verlies/overlijden van Uw hond(en). Afname van de diensten geschiedt op eigen risico. 

4.3 Door ondertekening van de overeenkomst machtigt U Uitlaatservice Oliver om, op Uw kosten, in geval van ziekte of een ongeval een dierenarts te consulteren, die indien nodig, medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

5. Annuleren & wijzigen van de afpraak

5.1 U kunt een gereserveerde wandeling tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren 0f wijzigen. 

5.2 Bij het niet tijdig annuleren of wijzigen van de wandeling, wordt de geannuleerde wandeling alsnog in rekening gebracht.

6. Betalingen

6.1 Alle weergegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.

6.2 U ontvangt iedere laatste dag van de maand een digitale factuur voor de afgenomen diensten van afgelopen maand. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op de rekening van Uitlaatservice Oliver te zijn ontvangen. 

6.3 Bij herhaaldelijk wanbetalen, behoudt Uitlaatservice Oliver zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.